Skip Navigation
 

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Agencja Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
ul. Traugutta 9, 57-300 Kłodzko,

X Wydział KRS we Wrocławiu nr 0000339288,

biuro@aig.net.pl

 1. Zamówienia w Sklepie można składać tylko przez ten Sklep Internetowy.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

 5. Zamawiaj?cy posiadaj?cy skrzynk? e-mail b?d? informowani o statusie zam?wienia poczt? elektroniczn?.

 6. Zam?wienia potwierdzonego nie mo?na anulowa?.

 7. Nieprawid?owo wype?nione formularze zam?wienia nie b?d? rozpatrywane.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zam?wie? wzbudzaj?cych w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 9. Ceny wszystkich towar?w znajduj?cych si? w sklepie wyra?one s? w z?otych polskich i zawieraj? podatek VAT.

 10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiaj?cy jest informowany o tym fakcie i zwi?zanym z tym wyd?u?eniem czasu realizacji zam?wienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie wyrazi zgody na wyd?u?enie czasu realizacji zam?wienia mo?e ca?kowicie zrezygnowa? z zam?wienia b?d? te? zrezygnowa? tylko z pozycji, kt?ra wyd?u?a czas realizacji zam?wienia.

 11. Do ka?dej przesy?ki do??czamy potwierdzenie kupna (faktur? VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiaj?cy jest p?atnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o zaznaczenie tego ??dania w komentarzu do zam?wienia.

 12. Nale?no?? za zam?wiony towar Zamawiaj?cy reguluje wp?acaj?c odpowiedni? kwot? na konto bankowe w?a?ciciela sklepu internetowego

  Nr KONTA: 49 1020 5112 0000 7802 0079 6417

 13. lub w um?wionych przypadkach przy odbiorze przesy?ki.

 14. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt?rych praw konsument?w oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje mo?liwo?? dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy. Jednocze?nie informujemy, ?e w celu dokonania zwrotu niezb?dne jest skontaktowanie si? z nami pod nr telefonu (0 74) 865-94-34 lub 607-04-32-11 celem ustalenia warunk?w zwrotu. Towar powinien by? zwr?cony w fabrycznym opakowaniu.

 15. Koszty przesy?ki (o ile nie um?wino sie inaczej) pokrywa Zamawiaj?cy.

 16. Zamawiaj?cy powinien sprawdzi? zawarto?? otrzymanej paczki w obecno?ci dostarczyciela

 17. Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzeda?y niekt?rych towar?w, znajduj?cych si? w ofercie Sklepu Internetowego.

 18. Oferta Sklepu jest wa?na tylko na terenie Polski.

 19. W razie w?tpliwo?ci prosimy o kontakt pod numerem telefonu (0 74) 865-94-34 lub 607-04-32-11 .

 20. Sprzedaj?cy zobowi?zuje si? do ochrony danych osobowych zgodnie z ustaw? "O ochronie danych osobowych".WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstaw? przyj?cia reklamacji jest dow?d zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 2. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji do 12 miesi?cy.

 3. Koszt przesy?ki reklamowanego towaru pokrywa kupuj?cy.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odes?ana w ci?gu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.

 5. R?nice wynikaj?ce z indywidualnych ustawie? komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mog? by? podstaw? reklamacji zakupionego towaru.

 6. Reklamacji podlegaj? wy??cznie wady ukryte powsta?e z winy producenta.Z?o?enie zam?wienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowie? tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowi?zuj? przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niekt?rych praw konsument?w... oraz ochronie danych osobowych.